В октябре этого года вышли новые сюжеты программы «Найрамдал-Дружба». Первый фильм посвящен Всебурятскому празднику «Алтаргана». Моменты форума, короткие зарисовки о спортивных состязаниях «Эрын гурбан наадан», конкурсы модельеров и «Дангина-2016». Интервью с гостями фестиваля на разных языках мира, иностранцы, увлеченные культурой Бурятии. В программе зрители смогут вспомнить самые яркие моменты фестиваля, когда витала атмосфера дружбы, гармонии и единения!

Энэ удаа «Найрамдал» дамжуулга Бүхэдэлхэйн бүгэдэ буряадай үндэһэ яһатанай Ехэ наадам «Алтарганада» зорюулагдана. «Эрын гурбан наадан», «Дангина», Бүгэдэ Буряадай хуралдаан г.м. үйлэ хэрэгүүдые үргэнөөр харуулна. Холо ойрын нтагуудһаа ерэһэн айлшад интервью үгэхэдөө, хараһан, гайхаһанаа, уярһан, бахархаһанаа мэдүүлнэ. Олон хэлэн дээрэ яряа зугаа абтаһан байна. Энэ дамжуулга соо «Алтарагана» наадамай эгээл һонин, удхатай, ялас гэмэ хэһэгүүд ороо. Ажамидархадаа аргагүй ехэ хүсэ шадалтай Алтарганын нэрээр нэрлэгэдэһэн наадам хүгжэн һалдбархань болтогой!

Во второй программе — рассказ о жизни наших земляков в многонациональном городе Санкт-Петербург, о работе землячества «Ая-Ганга, интервью с Махно О.И., Председателем Комитета по делам национальностей г. Санкт-Петербург Махно О.И. Буддийский храм «Дацан Гунзэнчойнэй» как центр просвещения прихожан, среди которых люди разных национальностей. Интервью с ламой, прошедшем непростой путь от службы в Армии до уважаемого учителя. Он – русский человек, по призванию-буддист. Экскурсия по памятным местам города, где витает дух многонационального города на Неве.

Удаадахи «Найрамдал» дамжуулгаяа олон үндэһэтэн арадуудай үлгы болохо Санкт-Петербургда зорюулаабди. «Гүнзэнчойнэй» дасанай һонинуудһаа, «Ая-Ганга» гэжэ соелой бүлгэмэй ажабайдалһаа, Санкт-Петербургын захиргаанай Хорооной Түрүүлэгшын орлогшо Вадим Окрушкын үгэһэн интревью, Нева дээрэ мүндэлһэн Петроград хотын эгээл һонин гудамжанууд, түүхэтэ газарнууд. Россин арадуудай хани холбоон мандаха болтогой!

Вышли новые сюжеты программы «Найрамдал-Дружба»
Яндекс.Метрика